Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy T. Różewicz
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.wydawnictwokorzenie.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.wydawnictwokorzenie.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.wydawnictwokorzenie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DENKER Sp. z .o.o. z siedzibą przy ul. Aluzyjna 33C/ 801, 03-149 Warszawa, NIP: 524-290-08-66 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wydawnictwokorzenie.pl

Sklep internetowy – www.wydawnictwokorzenie.pl – jest prowadzony przez firmę Denker Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aluzyjna 33c/801 w Warszawie (kod pocztowy 03-149) NIP: 524-290-08-66, zwaną w dalszej część regulaminu Denker.

 1. Denker.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są składane za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.wydawnictwokorzenie.pl.
 2. Do zamówień wystawiamy paragony fiskalne i wysyłamy je do klientów w formie elektronicznej. Faktury VAT wystawiamy jedynie wtedy, gdy Zamawiający wpisał w zamówieniu numer NIP oraz pełne dane adresowe lub wyraźnie poprosił o wystawienie faktury VAT w uwagach do zamówienia.
 3. Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać w całości do momentu jego wysłania. Jest to możliwe drogą elektroniczną na adres: [email protected] W wypadku braku części lub całości zamówionego towaru w magazynie, Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany osobnym e-mailem i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowo, w całości po dodrukowaniu brakujących pozycji, anulowanie zamówienia).
 4. Wszystkie ceny w sklepie www.wydawnictwokorzenie.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. DENKER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wycofywania produktów z oferty w wybranym przez siebie momencie.
 5. Przy realizacji zamówienia zamawiający wybiera jedną z poniższych form płatności:
  • odbiór osobisty – płatność następuje w punkcie w chwili odbioru przesyłki,
  • przedpłata – płatność w systemie dotpay,
  • przedpłata – przelewem na numer konta bankowego: 85 1140 2004 0000 3002 7574 3061 (mBank),
 6.  Koszty przesyłki (transportu)
  Wszystkie przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost. Koszt przesyłki wynosi:
  przy zamówieniach od 0 do 199,99 zł brutto – koszt przesyłki 14 zł brutto;
  przy zamówieniach pow. 200 zł brutto – koszt przesyłki 0 zł;
 7. Wszystkie zamówienia realizujemy najpóźniej 3 dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.
 8. Przesyłki kurierskie są doręczane w terminie zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych.
 9. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.
 10. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 11. Jeżeli przy złożeniu zamówienia klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, DENKER Sp. z o.o. gwarantuje, że będą one używane jedynie w celach marketingowych DENKER Sp. z o.o. i nie będą przekazywane innym podmiotom. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one wykorzystane jedynie do wystawienia faktury VAT oraz przesłania zamówienia.

III. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki i wysyłając odpowiedni formularz na adres [email protected] W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przed konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.  Zwrotu należy dokonać  na adres Wydawnictwo Korzenie ul. Aluzyjna 34, 03-149 Warszawa.
 7. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć krótki opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
 8. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę drogą mailową adres: [email protected] wskazując wadę/problem oraz numer zamówienia.
 9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
 10. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

IV. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji od spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.
 2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go w ciągu 14dni pod adres – Wydawnictwo Korzenie ul. Aluzyjna 33c/801, 03-149 Warszawa. z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. DENKER Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na [email protected] DENKER Sp. z o.o. l zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć krótki opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
 6. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę drogą mailową adres: [email protected] wskazując wadę/problem oraz numer zamówienia.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
 8. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje przelewem na wskazany numer konta.

V. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DENKER Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DENKER Sp. z o.o.a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DENKER Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Płatności © 2022 by Wydawnictwo Korzenie

Realizacja: Webinto